Publicaties en rapporten (selectie)

 

 

2023

Monitor Cultuureducatie vo 2022-2023 – vormgeving of vorming? Janneke Lommertzen, Tessa Termorshuizen, Natascha Notten, Roos Geurts, Koen Lucas, Niels Vullings, Anja van den Broek (maart 2023)

2023

Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2022-2023 – Eindrapport. Termorshuizen, T., Luyten, E., Lommertzen, J., en Notten, N. November 2023.

2023

Hebing, R., Notten, N., en B. Oonk (2023). Project Routekaart Onderwijs - Arbeidsmarkt Achterhoek (december 2023).

2023

Poll, J., Notten, N., de Kleijn, M., Faber, P., Herschoe, L., en M.J. Kommers (2023). Kunst als (ver)wondermiddel. Over de inzet van actieve cultuurparticipatie voor Positieve Gezondheid in de eerstelijnszorg. Utrecht: LKCA

2023

Notten, N. Professionals aan het woord over laaggeletterdheid. Ervaringen in het sociaal domein met herkennen, bespreken, doorverwijzen en het aanpassen van communicatie en dienstverlening. Intern rapport, in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven (oktober 2023)

Professionals aan het woord over laaggeletterdheid - Gelijkschap (oktober 2023)

2023

Notten, N. Cultuurparticipatie en maatschappelijke inclusie: over de rol van muziek(theater), de makers en de Ruimtekoersmethode. Arnhem: Onderzoeksbureau Gelijkschap. 

2023

Notten, N., Mourik, van, K., Vries, de, S., Noorderwier, Y., en J. de Haan. Gidsen als bruggenbouwers en hulpbronnen. Kansen en de kracht van het informele. Utrecht: Movisie

2022

Notten, N. & M. Kieft. Kansenongelijkheid in het onderwijs: met de blik op het Oosten. Zwolle: Hogeschool Windesheim

2022

Middag, E. & N. Notten. Intergenerationele overdracht van ongelijke kansen in Oost-Nederland: een verkennend onderzoek. Zwolle: Hogeschool Windesheim.

2022

Notten, N. Essay: Recht op gelijke kansen voor elk kind. Utrecht: LKCA

2022

Notten, N. Kansenongelijkheid wordt van generatie op generatie overgedragen. Sociale Vraagstukken.


2021

Notten, N. Een gids naar gelijke kansen. Zwolle: hogeschool Windesheim.

2021

Pfeifer, B. & N. Notten. Maatjes gidsen studenten door de schoolperiode. Vaktijdschrift Profiel, volume 2, 2021.

2021

Gezondheidsverschillen. E-magazine onder redactie van Helleman, G., Notten, N., van der Veen, H. & L. Verharen. Platform Stad en wijk.


2020

Gelijkschap, oktober 2020. Kwalitatief onderzoek Jimmy's Berkelland. Dit evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Gemeente Berkelland en is uitgevoerd door Gelijkschap.

2020

Gelijkschap, oktober 2020. Leren om mee te kunnen doen. Basiseducatie voor volwassenen: taal, rekenen en digitale vaardigheden. Een expertnota geschreven in opdracht van de Rekenkamer Utrecht en uitgevoerd door Gelijkschap.

2020

Gelijkschap, mei 2020. Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie/-educatie. Kennissynthese. Deze kennissynthese heeft plaatsgevonden in opdracht van LKCA en is uitgevoerd door Gelijkschap.

2020

Gelijkschap, mei 2020. Kwalitatieve Evaluatie Coaching Jongeren in het kader van voortijdig schoolverlaten (VSV). Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in opdracht van Ferm en de Gemeente Apeldoorn en is uitgevoerd door Gelijkschap.

2020

Gelijkschap, maart 2020. Kwalitatieve Evaluatie TeamED. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in opdracht van Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe en is uitgevoerd door Gelijkschap.

2020

Gelijkschap, juni 2020. Thuisonderwijs. Thuisonderwijs is niets nieuws, maar het wegvallen van gidsen wel. Dit artikel is gepubliceerd in PIP* Pedagogiek in Praktijk Magazine 15, juni 2020.


2019

Gelijkschap, november 2019. Screening en advies: Borging aanpak laaggeletterdheid in het taalbeleid. Deze screening en advisering heeft plaatsgevonden in opdracht van Edux onderwijspartners/Rijkt en de bibliotheek Eindhoven/Samen Thuis in Taal. De stukken zijn niet openbaar.

2019

Jansen, C. & N. Notten, augustus 2020. Kansen keren door sociologische verbeeldingskracht. Vakblad Sociaal Werk 20(4):26-28. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12459-019-0058-0

2019

Notten, N. & de Boer, D. Laaggeletterde ouders en de schoolprestaties van hun kinderen. Een onderzoek naar de relatie tussen laaggeletterde ouders, leesopvoeding, schoolkenmerken en de taal- en rekenprestaties van kinderen. Amsterdam: Kunst van het Lezen, Stichting Lezen.


2018

Notten, N. Dichterbij de laaggeletterde ouder: Een exploratief onderzoek naar de werking van ouderbijeenkomsten over leesbevordering in een omgeving met laaggeletterde ouders. Amsterdam: Stichting Lezen.

Bos, L., Kieft, M., Damstra, G., Notten, N., & F. de Wijs. Dichterbij de schrijver, dichterbij lezen. De opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs. Amsterdam: Stichting Lezen.


2017

Notten, N., & Becker, B. Early reading socialization and students’ online reading behaviour in comparative perspective. International Journal of Comparative Sociology, Vol. 58(6) 475–493.

Notten, N., & Wijs, F. de. Een beeld van de laaggeletterde ouder: Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, leesopvoeding en taalprestaties in laaggeletterde gezinnen. Amsterdam: Stichting Lezen.

Notten, N., Grunow, D., & Verbakel, E. Social policies and families in stress: Gender and Educational differences in work-family conflict from a European perspective. Social Indicators Research, 132 (3): 1281–1305.

Bos, L., & Notten, N. De effecten van schrijversbezoeken op leesbevordering. Interne publicatie. Amsterdam: Stichting Lezen.


2016

Notten, N. Opvoeding en ongelijke kansen: de rol van de culturele opvoeding bij de overdracht van ongelijke kansen tussen generaties. In: P. de Beer & M. van Pinxteren (Red.) Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 65-102). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Rozendaal, E., Notten, N., de Vries, D., Sumter, S., den Hamer, S., Schilder, J., Cauberghe, V. & L. Hudders. Wetenschappelijke Raad Nationaal Media Paspoort: Monitor Nationaal Media Paspoort.

Kraaykamp, G. & N. Notten. Parental cultural socialization and educational attainment. Trend effects of parental traditional cultural capital and media involvement. Research in Social Stratification and Mobility, 45: 63-71.

Notten, N., & Nikken, P. Boys and girls taking risks online. A gendered perspective on the relationship between families, societies and adolescents' risky online behavior. Media & New Society, 18(6): 966-988.


2015

Kraaykamp, G., Notten, N., & Bekhuis, H. Highbrow cultural participation of Turks and Moroccans in the Netherlands: Testing an identification and social network explanation. Cultural Trends, 4: 286-298.

Notten, N., Lancee, B., Van de Werfhorst, H.G., & Ganzeboom, H.B. G. Educational stratification in Cultural Participation: Cognitive competence or status motivation? Journal of Cultural Economics, 37: 177-203.

Thijs, P.E., Van Dijk, I.K., Stoof, R., & Notten, N. Adolescent problem behaviour: The gender gap in European context. European Journal of Criminology, 12 (5): 598-615.


2014

Kraaykamp, G., Notten, N., & Bekhuis, H. Cultuurparticipatie van Turken en Marokkanen in Nederland. Toetsing van een identificatie- en sociale netwerkverklaring. Mens & Maatschappij, 89 (2): 201-2202014

Thijs, P., Van Dijk, I., Stoof, R. & Notten, N. Genderverschillen en deviant gedrag. Een studie naar verschillen tussen jongens en meisjes in de invloed van individuele, gezins- en landkenmerken op deviant gedrag. Mens & Maatschappij, 89 (3): 305-335


2013

Notten, N. Risicogedrag en het wereldwijde web. De invloed van gezin en samenleving op het online risicogedrag van adolescenten vanuit een Europees perspectief. Mens & Maatschappij, 88 (4): 350-374

Notten, N., Kraaykamp, G. & J. Tolsma. Parents, Television and Children’s Weight Status. On lasting effects of parental television socialization in the Netherlands. Journal of Children and Media, 7 (2): 235-252. DOI: 10.1080/17482798.2012.712917.

Notten, N. Leesopvoeding en onderwijssucces in de moderne samenleving. In: De aarzelende lezer over de streep. Ed. D. Schram, pp. 187-206.

Notten, N. Van televisiekijken naar overgewicht. Sociologie Magazine. December 2013, 21 (4): 12-13.

Notten, N. Leesbevordering thuis en onderwijssucces. Een levenslang verband.


2012

Notten, N. Over ouders en leesopvoeding. Stichting Lezen reeks 21, Eburon Delft.

Notten, N, Kraaykamp, G & R. Konig. Family media matters: Unraveling the intergenerational transmission of reading and television tastes. Sociological Perspectives, 55 (4).


2011

Notten, N. Parents and the media. Causes and consequences of parental media socialization.
Dissertation, Radboud University Nijmegen.

Notten, N., Kraaykamp, G. & R. Konig. Mediaoverdracht in het ouderlijk gezin. De gevolgen van ouderlijke mediasocialisatie voor huidige lees- en televisievoorkeuren. Mens & Maatschappij, 86, pp. 181-202.

Notten, N., Kraaykamp, G. & J. Tolsma. Over ouders, televisiekijken en (over)gewicht: een studie naar de langetermijneffecten van ouderlijke televisiesocialisatie op het lichaamsgewicht van hun kinderen. Boekbijdrage: Problemen en theorieen in onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 183-196).


2010

Notten, N., & G. Kraaykamp. Parental media socialization and educational attainment: Resource or disadvantage?
Research in Social Stratification and Mobility, 28 (4), pp. 453-464 DOI:10.1016/j.rssm.2010.07.001

Kloosterman, R., Notten, N., Tolsma, J., & G. Kraaykamp. The effects of parental reading socialization and early school involvement on children's academic performance: A panel study of primary school pupils in the Netherlands
European Sociological Review, 27 (3), pp. 291-306.


2009

Notten, N., & G. Kraaykamp. Parents and the media. A study of social differentiation in parental media socialization
Poetics, 37 (3), pp. 185-200.

Notten, N. & G. Kraaykamp. Home media and science performance: A cross-national study. Journal of Educational Research and Evaluation, 15 (4), pp. 367-384.

Notten, N., Peter, J., Kraaykamp G., & P.M. Valkenburg. Research note: Digital Divide Across Borders: A Cross-National Study of Adolescents’ Use of Digital technologies. European Sociological Review, 25 (5), pp. 551-560.


2008

Notten, N., Kraaykamp, G., & W. Ultee. Ouderlijke mediasocialisatie; hulpbron of handicap? Een studie naar de langetermijneffecten van mediasocialisatie op het onderwijssucces van kinderen. Mens & Maatschappij, 83 (4), pp. 360-375.


2006

Notten, N., Kraaykamp, G. & M. te Grotenhuis. Culturele carrières in verenigingen. Een dynamische analyse van het lidmaatschap van culturele verenigingen. Mens & Maatschappij, 81 (4), pp. 352-374.